ALGEMENE VOORWAARDEN: Online begeleidingsprogramma’s

Beste deelnemer van één van onze online begeleidingsprogramma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan één van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in volgende algemene voorwaarden, neem dan graag contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Als je in volgende tekst één van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

  • Wij: Thomas Van de Vel en zijn bedrijf B-Fit (onderdeel van Functional Performance Training BVBA), ingeschreven in de KBO onder nummer 0687.537.780, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst of andere overeenkomst aangaat met ons.
  • Diensten: Alle vormen van informatie-overdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en opdrachtgevers.

ART. 1 – ALGEMEEN

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Functional Performance Training BVBA en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

1.2 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding van ons. De opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

1.3 Wij hebben als missie zo veel mogelijk mensen te helpen en te ondersteunen met het bereiken van hun fysieke en/of sportieve doelstellingen.

ART. 2 – AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een online begeleidingsprogramma, die deel uitmaken van ons aanbod producten, is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

2.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een online begeleidingsprogramma. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van ons.

2.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Functional Performance Training BVBA niet verantwoordelijk gehouden kan worden). Alsook niet voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van B-Fit. Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van onze diensten. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt. Wij zijn daarnaast niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van onze adviezen, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele andere dienstverleners die in naam van Functional Performance Training BVBA een dienst vervullen.

2.5 Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Functional Performance Training BVBA niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Wij staan dus niet in voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ART. 3 – UITVOERING VAN DE GEVRAAGDE PRODUCTEN: ONLINE BEGELEIDINGSPROGRAMMA

3.1 Je kunt tegen betaling een trainingsprogramma volgen bij ons. Toegang tot het programma is persoonlijk. Je mag dus je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen.

3.2 Wij ontwikkelen de begeleidingsprogramma naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3.3 Bij twijfel over de fysieke gezondheid, is opdrachtgever verplicht om, alvorens te starten met het online programma, een dokter te raadplegen.

3.4 Opdrachtgever is aangeraden geschikte sportieve kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

3.5 Het aankopen van een online programma betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die terug te vinden zijn op onze website.

ART. 4 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de opdrachtgever dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van Functional Performance Training BVBA en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

4.2 Wij verlenen aan de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om onze diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

4.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt door ons is opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen door ons en opdrachtgever.

ART. 5 – TARIEVEN

5.1 De online begeleidingsprogramma’s hebben een bepaald tarief dat wordt overgemaakt door de opdrachtgever, vooraleer er toegang tot het programma wordt verleend.

ART. 6 – NIET-TEVREDEN, GELD-TERUG GARANTIE

6.1 Indien u niet tevreden bent na de eerste 30 dagen na aankoop, dan kunt u een terugbetaling van uw online programma vragen.

6.2 Een terugbetaling is enkel mogelijk voor nieuwe klanten van de online begeleidingsprogramma’s.

ART. 7 – GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

ART. 8 – TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht tussen ons en opdrachtgevers is het Belgisch recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Functional Performance Training BVBA zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Mechelen en/of het Vredegerecht van het kanton Lier bevoegd.