Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5/1/2024

Beste klant, 

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt of wenst deel te nemen aan een van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in de volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING EN CONTACTGEGEVENS

1.1 Hieronder vind je de identiteitsgegevens van de vennootschap terug: 

Vennootschapsnaam: Functional Performance Training
Vennootschapsvorm: Besloten vennootschap
Handelsnaam: B-Fit
Zetel: Juul Persijnstraat 52, 2520 Ranst 
Ondernemingsnummer: 0687.537.780
Btw-nummer: BE0687537780
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Telefoonnummer: +32 498 15 61 43
E-mail: info@bfitpersonaltraining.be

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 B-Fit omvat een personal trainingsconcept en diverse activiteiten en diensten die worden aangeboden door Functional Performance Training BV, verder genoemd “de trainer” of “B-Fit”.

2.2 Deze algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle diensten, trainingssessies, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de aanbieder, met name B-Fit en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een product of dienst afneemt of een andere overeenkomst sluit met de trainer. 

2.3 Bij een eventueel conflict tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van een overeenkomst gesloten tussen B-Fit en een deelnemer, zullen de specifieke voorwaarden voorrang hebben.

2.4 Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten. 

2.5 B-Fit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de bepalingen van artikel 6 inzake de tarieven en betalingsvoorwaarden en artikel 7 inzake de duur, verlenging en ontbinding van de overeenkomst, te allen tijde te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving. B-Fit dient de deelnemer hiervan niet voorafgaand op de hoogte te stellen. Wijzigingen zullen steeds op de website worden gepubliceerd.

2.6 B-Fit behoudt zich het recht voor om de bepalingen van artikel 6 inzake de tarieven en betalingsvoorwaarden en artikel 7 inzake de duur, verlenging en ontbinding van de overeenkomst, aan te passen. De deelnemer zal hiervan minimaal één maand op voorhand via e-mail op de hoogte worden gebracht. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: info@bfitpersonaltraining.be, binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing. Bij gebrek aan tijdige opzegging zal de overeenkomst onder de gewijzigde voorwaarden worden voortgezet.

ARTIKEL 3 – AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst en de betalingsverplichting van de deelnemer worden van kracht zodra de deelnemer zijn akkoord geeft op de online check-out pagina van ons betaalplatform (plug & pay), of een schriftelijk akkoord of akkoord per mail verleent, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. Vanaf dat moment gaat de deelnemer een bindende overeenkomst aan. Vanaf dat moment is de deelnemer wettelijk verplicht tot het nakomen van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, ongeacht de duur van het gekozen abonnement.

3.2 De deelnemer is bekend met het feit dat hij of zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken duur, die begint te lopen vanaf het moment dat de klant zijn/haar akkoord heeft gegeven op de manier zoals hierboven beschreven in 3.1.

ARTIKEL 4 – DIENSTEN EN LIDMAATSCHAPPEN

4.1 Personal training: B-Fit biedt personal trainingssessies aan om je te begeleiden en te ondersteunen bij het behalen van je fitnessdoelen. De trainingssessies worden uitgevoerd volgens een vooraf overeengekomen schema en op een vooraf overeengekomen locatie.

4.2 Voedingsbegeleiding: B-Fit kan persoonlijke voedingsbegeleiding aanbieden ter ondersteuning van de trainingssessies en het behalen van jouw fitnessdoelen.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met drie soorten lidmaatschappen: 

– een lidmaatschap voor een (1) maand;

– een lidmaatschap voor zes (6) maanden;

– een lidmaatschap voor een (1) jaar.

4.4 Gepersonaliseerde trainings- en voedingsbegeleiding, die zowel online als offline wordt gegeven door de trainer, is persoonlijk. De toegang tot het lidmaatschap, inloggegevens en de verstrekte materialen, trainings- en voedingsschema’s, en documentatie zijn enkel voor het gebruik van de deelnemer. Ze mogen niet met anderen gedeeld worden.

ARTIKEL 5 – ANNULATIES EN VERHINDERINGEN 

5.1 Afspraken voor trainingssessies worden vooraf gemaakt, in samenspraak met de trainer. Indien je een geplande afspraak wilt annuleren of wijzigen, dien je dit ten minste vierentwintig (24) uur van tevoren telefonisch te laten weten aan de trainer in kwestie. Indien van toepassing, dient de sessie ook ten minste vierentwintig (24)  uur van tevoren te worden geannuleerd in het online rooster. 

5.2. Indien een personal trainingssessie door de deelnemer wordt geannuleerd, zal de dienstverlening verplaatst worden naar een andere nader overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd bij ziekte, is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (vierentwintig (24) uur van tevoren) telefonisch en, indien van toepassing, via het online rooster geannuleerd is geweest.

5.3. Bij annuleringen binnen vierentwintig (24) uur voor de geplande afspraak behouden we ons het recht voor om de kosten van de sessie in rekening te brengen. 

ARTIKEL 6 – TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN 

6.1 De tarieven voor lidmaatschappen en andere diensten worden volgens een vast uurtarief of een lidmaatschapstarief bepaald en overeengekomen. De tarieven worden vermeld op onze website, in een tarieflijst door de coach aan de deelnemer bezorgd, of in een afzonderlijke overeenkomst tussen deelnemer en B-Fit. 

6.2 Het overeengekomen tarief omvat alle kosten, met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. De klant zal steeds op de hoogte gebracht worden van eventuele bijkomende kosten vooraleer deze worden gemaakt en aangerekend. 

6.3 Tarieven zijn steeds inclusief btw. Alle bedragen op onze website zijn steeds in euro’s. 

6.4 Betaling dient voorafgaand aan de sessie of de aanvang van het abonnement te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.5 Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via overschrijving, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, maandelijks vooruitbetaald.

6.6 Indien er geen automatische domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag van de factuur via overschrijving in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE66 3630 9042 3743 t.a.v. B-Fit met vermelding van de mededeling, te vinden onderaan de facturatie.

6.7 Laattijdige betaling:  Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is B-Fit gerechtigd om de coaching, het lidmaatschap of enige andere diensten, stop te zetten, totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

6.8 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag, ontvang je van ons kosteloos een eerste betalingsherinnering. 

6.9 Bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 dagen, die begint te lopen vanaf de dag na de dag van ontvangst bovengenoemde herinnering, is B-Fit genoodzaakt om over te gaan tot een formele ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling is een conventionele nalatigheidsintrest van de referentie-interestvoet vermeerderd 8 % verschuldigd door de deelnemer, en een forfaitaire vergoeding die afhankelijk is van het nog verschuldigde bedrag:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

6.10 B-Fit behoudt zich het recht voor om de gehanteerde tarieven en prijzen ten allen tijde te wijzigen, en dit voor alle diensten en producten die zij aanbieden. B-Fit zal de klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail voorafgaand aan het doorvoeren van de prijswijziging. De klant heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven af te zien van de overeenkomst. De klant kan B-fit hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@bfitpersonaltraining.be. Indien de klant dit niet doet, wordt hij geacht stilzwijgend in te stemmen met de prijswijziging.

ARTIKEL 7 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN VERLENGING

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een flexibel plan dat maandelijks opzegbaar is, hetzij voor een plan van zes (6) maanden of een plan van een (1) jaar. 

7.2 De overeenkomsten van bepaalde duur worden na afloop stilzwijgend worden verlengd naar een flexibel plan dat maandelijks opzegbaar is, behoudens uitdrukkelijk verzet van de deelnemer. Het verzet dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren, en minimaal dertig (30) dagen voor de vervaldatum van het initiële lidmaatschap. Dit kan door een mail te sturen naar info@bfitpersonaltraining.be.

7.3 Een maandelijks opzegbaar abonnement, en abonnementen aangegaan voor zes (6) maanden of één (1) jaar, die reeds stilzwijgend verlengd werden, kunnen te allen tijde worden beëindigd door een mail te sturen naar info@bfitpersonaltraining.be met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

7.4 De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.

7.5 B-Fit is niet verplicht om de overeenkomst vroegtijdig te ontbinden wegens medische of andere redenen. In het geval dat de deelnemer niet kan deelnemen aan de trainingen wegens medische redenen blijft de betalingsverplichting van de overeenkomst lopende, maar heeft de deelnemer recht op het inhalen van de trainingen na zijn herstel.

ARTIKEL 8 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

8.1 B-Fit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

8.2 Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan B-Fit of haar aangestelden overmaakt, worden deze in het bestand van B-Fit opgenomen en worden ze verwerkt met als doel het optimaal kunnen aanbieden van onze producten en diensten, m.n. voor het coachingstraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. De deelnemers hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren en/of te verwijderen. De gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Meer weten over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt? Lees ons privacybeleid en ons cookiebeleid.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteigendom zijn van B-Fit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

9.2 B-Fit verleent aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

9.3 Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door B-Fit, te kopiëren, te wijzigen, te delen met derden, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

9.4 Na beëindiging van het lidmaatschap behoudt B-Fit het eigendomsrecht over alle geleverde diensten en producten. Het account van de deelnemer wordt gesloten en alle door B-Fit verstrekte materialen en informatie worden ingetrokken en mogen niet langer door de deelnemer worden gebruikt of verspreid.

ARTIKEL 10 – TEVREDENHEIDSGARANTIE

10.1 Indien de deelnemer tijdens de eerste 30 dagen na sluiting van de overeenkomst niet tevreden is, kan hij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, en een terugbetaling vragen van het reeds betaalde bedrag. 

10.2 De deelnemer kan dit doen door binnen dertig (30) dagen na afsluiting van de overeenkomst, een mail te sturen naar team@bfitpersonaltraining.be met vermelding dat het gaat om een herroeping en de redenen van de ontevredenheid.

10.3 De deelnemer ontvangt een terugbetaling van B-Fit binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van het herroepingsverzoek.

10.4 Indien er in de eerste dertig (30) dagen na het afsluiten van de overeenkomst reeds, in samenspraak met de klant, personal-trainingssessies werden gepland en gegeven, mag B-Fit deze geleverde diensten in rekening brengen. Een reeds gevolgde personal-trainingssessie wordt in rekening gebracht a rato tachtig euro ( 80) per trainingssessie. B-Fit zal de door haar verschuldigde terugbetaling  verminderen met het bedrag van de reeds gegeven training(en).

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, die deel uitmaken van ons aanbod aan diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de trainer op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsproblemen, blessures of andere medische aandoeningen die van invloed kunnen zijn op zijn of haar deelname aan de trainingssessies. 

11.2 B-Fit en haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige schade, letsel, blessures, andere complicaties of verlies, die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid uit hoofde van B-Fit en haar aangestelden. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit blessures of andere complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van B-Fit en haar aangestelden. 

11.3 De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden aan de trainer. Dit geldt ook voor alle veranderingen in zijn of haar lichamelijke conditie die een invloed kunnen hebben op de dienstverlening uit hoofde van B-Fit, m.n. de trainingen en het behalen van de gestelde fitnessdoelen, zolang de overeenkomst loopt. 

11.4 B-Fit behoudt zich het recht voor om de deelnemer te vragen om een medische verklaring van een arts voor te leggen, alvorens aanvang van het programma of sluiting van de overeenkomst. 

11.5 B-Fit kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van B-Fit of van de diensten. Tevens is B-Fit niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

11.6 B-Fit en/of de dienstverlenende trainers zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

11.7 De verbintenis van B-Fit is een inspanningsverbintenis. B-Fit kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen. 

ARTIKEL 12 – GEHEIMHOUDING

12.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven, als dit blijkt uit het soort informatie of uit deze algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het gebruik van onze diensten, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Artikel 14 – CONTACT

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden of onze diensten, kun je contact met ons opnemen via:

B-Fit

Juul Persijnstraat 52, 2520 Ranst

Telefoonnummer: +32 498 15 61 43

E-mail: info@bfitpersonaltraining.be

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door DigitaleJurist.be

Scroll naar boven