Algemene voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan één van onze coachingsprogramma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan één van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. B-Fit omvat een personal trainingsconcept en diverse activiteiten die worden aangeboden door de Functional Performance Training BV, verder genoemd de trainer of B-Fit.

1.2. De algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de trainer en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een dienstproduct of andere overeenkomst sluit met de trainer.

Artikel 2 - Overeenkomst

2.1. De deelnemer gaat automatisch akkoord met het lidmaatschap, de overeenkomst en de betalingsverplichting vanaf de eerste factuurbetaling.

2.2. B-Fit behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. De deelnemer zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door B-Fit, waarna de deelnemer echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: team@bfitpersonaltraining.be binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing.

Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet.

Artikel 3 - Lidmaatschap

3.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt gewerkt met maandelijks opzegbare lidmaatschappen of lidmaatschappen voor minimum zes maanden.

3.2. Het lidmaatschap en de verdere betalingsverplichting vangt aan vanaf de datum dat de deelnemer de schriftelijke bevestiging heeft gegeven voor de keuze van een lidmaatschap. 

3.3. De deelnemer is bekend met het feit dat hij/zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de op de eerste factuur vermelde datum.

3.4. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten die deel uitmaken van de dienst of het product waarvoor hij ingeschreven is binnen de overeengekomen periode met als maximum 6 maanden, vervalt het traject en vindt geen restitutie van betaling plaats.

3.5. Gepersonaliseerde trainings- en voedingsbegeleiding, die tegen betaling zowel online als offline wordt gevolgd bij de trainer, is persoonlijk. De toegang tot het lidmaatschap, inloggegevens en materialen mogen niet met anderen gedeeld worden.

Artikel 4 - Lidmaatschapsgelden

4.1. De tarieven voor lidmaatschappen en andere diensten worden volgens een vast uurtarief of een lidmaatschapstarief bepaald en overeengekomen.

4.2. Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooruitbetaald. De eerste maand van de overeenkomst zal bij aanvang een gedetailleerde afrekening worden opgemaakt en gefactureerd, betrekking hebbende op de periode vanaf het ingaan van de overeenkomst tot de eerstvolgende 5e van de maand, vanaf wanneer de SEPA-domiciliëring van toepassing wordt of de verdere facturatie van het maandelijks lidmaatschapsgeld die telkens op de 5e van elke maand wordt opgemaakt en onmiddellijk betaalbaar is.

4.3. De deelnemer dient tijdig (2 weken vóór de volgende domiciliëring/facturering) te verwittigen wanneer hij/zij het lidmaatschap wil stopzetten. Dit zorgt ervoor dat er geen automatische factuur voor volgende maandelijkse periode wordt opgesteld en de eventuele maandelijkse domiciliëring wordt stopgezet.

4.4. Wanneer een SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan B-Fit bij elke vordering een bedrag van € 5 aan administratiekosten extra aanrekenen. B-Fit behoudt zich het recht voor om achterstallen en inschrijfkosten via SEPA Europese domiciliëring te innen. 

4.5. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is B-Fit gerechtigd om de coaching stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

4.6. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien B-Fit dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is B-Fit gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 

4.7. Bij gebreke aan betaling is van rechtswege een schadebeding van 15 %, met een minimum van 70 euro, en een conventionele nalatigheidsintrest van 8 % verschuldigd door de deelnemer, onafgezien van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

4.8. Indien er geen automatische incasso is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE66 3630 9042 3743 t.a.v. B-Fit met vermelding van de mededeling, te vinden onderaan de facturatie. 

4.9. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten.

4.10. Tarieven voor particulieren, begeleiding in Basic-Fit en producten, zijn inclusief BTW. Tarieven voor ondernemers en bedrijven op verplaatsing, worden exclusief BTW aangeduid.

4.11. B-Fit is gerechtigd om het lidmaatschapsgeld jaarlijks vanaf 1 januari te indexeren op basis van de gezondheidsindex met maximaal 5% en is niet verplicht om de klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Een indexatie van het lidmaatschapsgeld is enkel mogelijk voor deelnemers die al meer dan 6 maanden klant zijn.

Artikel 5 - Privacy

5.1. B-Fit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

5.2. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan B-Fit overmaakt, worden deze in het bestand van B-Fit opgenomen en worden ze verwerkt voor het coachingstraject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van de coaches die een dienstverlening uitvoeren voor B-Fit.

Artikel 6 - Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een periode van zes maanden, hetzij voor onbepaalde duur. Het is de deelnemer bekend dat alle overeenkomsten van bepaalde duur stilzwijgend worden verlengd naar een overeenkomst van onbepaalde duur.

6.2. De overeenkomst kan door de deelnemer worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn die wordt gegeven minstens twee weken vóór de 5de van de maand. Deze opzeg geschiedt per mail gericht aan team@bfitpersonaltraining.be. 

6.3. Bij verhindering van de deelnemer of indien een afspraak door de deelnemer wordt geannuleerd, zal de dienstverlening verplaatst worden naar een andere nader overeen te komen dag en tijd. Uitgezonderd ziekte is dit alleen het geval als de afspraak tijdig (24 uur van tevoren) telefonisch en, indien van toepassing, via het online rooster geannuleerd is geweest. 

6.4. De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij in geval van blijvende overmacht.

6.5. De overeenkomst wordt ontbonden zonder verplichting tot restitutie van betaling indien de klant gedurende een aaneensluitende periode van 2 maanden zonder bericht afwezig blijft.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

7.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van B-Fit en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

7.2. B-Fit verleent aan de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 

7.3. Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door B-Fit, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. 

7.4. Na beëindiging van het lidmaatschap bezit de deelnemer niet meer het recht om gebruik te maken van de door B-Fit geleverde diensten en producten. Het account van de deelnemer wordt gesloten. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het lidmaatschap zijn geleverd, blijven eigendom van B-Fit, worden na afloop van de overeenkomst niet meer aan de deelnemer ter beschikking gesteld en mogen door de deelnemer niet verder worden verspreid.

Artikel 8 - Tevredenheidsgarantie

8.1. Indien de deelnemer tijdens de eerste 30 dagen van de overeenkomst niet tevreden is, kan hij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, en een terugbetaling vragen van de niet gepresteerde trainingssessies door binnen de eerste 30 dagen van de overeenkomst een mail te sturen naar team@bfitpersonaltraining.be met de redenen in van de ontevredenheid.

8.2. Voormelde aanvraag tot terugbetaling kan enkel binnen de eerste 30 dagen van de overeenkomst en is enkel mogelijk op personal training-lidmaatschappen en het 6 weken Fameus Fitter programma.

8.3. Terugbetaling is enkel mogelijk voor nieuwe klanten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van personal training of online coaching, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

9.2. B-Fit is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online begeleidingsprogramma. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van B-Fit. 

9.3. De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen. 

9.4. B-Fit kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van B-Fit of van de diensten. Tevens is B-Fit niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

9.5. B-Fit en/of de dienstverlenende trainers zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

9.6. De verbintenis van B-Fit is een inspanningsverbintenis. B-Fit kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen. 

Artikel 10 - Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie. 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, en/of het Vredegerecht van het kanton Lier.

Scroll naar boven